201503.02
1

Upadłość konsumencka – nowa regulacja.

Czyli: jak nie płacić długów?

W ostatnich dniach temat upadłości konsumenta jest bardzo żywy. I dobrze, ponieważ wreszcie ta instytucja zyskała realną możliwość zaistnienia w Polsce. Choć przepisy o możliwości ogłoszenia upadłości przez konsumenta (osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) istniały od jakiegoś czasu, faktyczne ogłoszenie upadłości konsumenta miało miejsce bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć sporadycznie.   Obecnie, a konkretnie od dnia 1 I 2015r. na skutek nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości konsumenta jest dużo łatwiejsze. Przykładowo wymienić można następujące kwestie: 1) przede wszystkim – obniżona została opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta – do kwoty 30zł., 2) bardzo istotną zmianą jest brak (blokującego wcześniej dostęp do upadłości) wymogu, aby przyczynami upadłości były jedynie wyjątkowe i niezależne od konsumenta okoliczności. 3) możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenta nawet, gdy posiada on tylko jednego wierzyciela (ta regulacja winna szczególnie ucieszyć osoby mające znaczne zobowiązania – np. ostatnio często wspominane kredyty we frankach), 4) upadłość nie może zostać ogłoszona, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 5) wynagrodzenie syndyka zostało określone w przedziale od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do jego dwukrotności, 6) sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości tylko na tej podstawie, iż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Oczywiście, nie jest możliwe ogłoszenie upadłości zawsze wtedy, gdy ocenimy, iż jest to dla nas korzystne. Aby ogłosić upadłość konsument musi spełnić wszystkie wymagane prawem upadłościowym warunki. Jednak podjęty wysiłek może się opłacać – w razie ogłoszenia upadłości sąd orzeka o umorzeniu części wierzytelności w razie wykonania tzw. planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, iż – jeśli upadły wykona rzetelnie plan spłaty ustalony przez sąd, może liczyć nawet na zwolnienie go z pozostałych długów. Czy zatem specjaliści od spraw upadłościowych mogą liczyć na napływ klientów, a przede wszystkim – czy klienci, będący w trudnej sytuacji, będą mogli skorzystać na nowych przepisach? Czas pokaże. Trudno w obecnej perspektywie czasowej ocenić jak do nowej regulacji podejdą sądy upadłościowe, niemniej jednak nową regulację należy ocenić (co do zasady) pozytywnie.

 adw. Dominik Ochotnicki