Kancelaria Ochotnicki i Czuła oferuje skupia specjalistów oferujących Państwu pomoc prawną w następujących dziedzinach:

W zakresie oferowanych specjalizacji, Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów. Grono współpracowników tworzą adwokaci, radcowie prawni, aplikanci oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wysokie kompetencje merytoryczne zespołu Kancelarii powodują, iż otrzymujecie Państwo kompleksową i skuteczną pomoc prawną. Oferowane przez Kancelarię usługi prawne: porady prawne, prowadzone procesy, opiniowanie i sporządzanie umów handlowych oraz prowadzenie spraw przed sądami i organami, świadczone są na najwyższym poziomie.

W każdej z tych spraw omawiamy szczegółowo z Klientem dostępne rozwiązania i wspólnie wybieramy najkorzystniejsze. Mamy przy tym na względzie, iż w niektórych przypadkach najbardziej oczywiste rozwiązanie nie zawsze jest najlepszym dla Klienta. Choć nie sposób zagwarantować, że adwokat wygrywa każdą sprawę, jaką powierzy mu Klient, zapewniamy Państwu najwyższe zaangażowanie do każdego powierzonego nam problemu.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w jakiejkolwiek sprawie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Wcześniejszy kontakt z adwokatem daje znacznie większe szanse na pozytywne rozwiązanie Państwa problemu! Często terminy prawne są bardzo krótkie i po ich upływie skuteczna pomoc może być droższa lub nawet niemożliwa!

adw. Dominik Ochotnicki  adw. Łukasz Czuła

Darmowe porady prawne
Pomoc dla ofiar wypadków drogowych
Pomoc prawna dla najuboższych

Prawo Cywilne

Klienci Kancelarii zwracają się do nas z różnymi problemami prawnymi, np.:
 1. sprawy rodzinne
  • sprawy o rozwód (ustalenie strony winnej, sporządzenie porozumienia dot. kontaktów z dzieckiem, alimenty na rzecz małżonka),
  • sprawy alimentacyjne (ustalenie prawa do alimentów, zwiększenie bądź zmniejszenie alimentów, ustalenie możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji),
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 2. ochrona dóbr osobistych
  • naruszenie dobrego imienia czy wizerunku,
  • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych,
  • ustalenie prawa do danego dobra osobistego i dochodzenie roszczeń z nim związanych (Kancelaria ma w swoim dorobku m.in. pomyślnie zakończoną sprawę o naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do decydowania o posiadaniu rodziny – przerwaniu ciąży),
 3. sprawy spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy i testamentu),
  • roszczenia o zachowek,
  • inne sprawy spadkowe (np. uchylenie się od skutków nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku obciążonego długami),
  • sprawy o dział spadku,
 4. roszczenia związane z wypadkami (samochodowymi, komunikacyjnymi, w gospodarstwach rolnych, przy pracy) – odszkodowania
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (rodziny, partnera),
  • zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała czy spowodowanie rozstroju zdrowia,
  • ustalenie prawa do renty (na zwiększone potrzeby np. leczenie, wobec utraty możliwości zarobkowania, z tytułu pogorszenia się widoków na przyszłość),
 5. roszczenia wynikające z umów
  • analiza treści zawieranych umów ze wskazaniem istotnych postanowień czy ew. „pułapek”,
  • ustalenie najkorzystniejszej dla klienta treści umowy,
  • zaniżone odszkodowania wypłacane przez zakłady ubezpieczeń,
  • odszkodowania za nienależyte wykonanie czy niewykonanie umowy,
  • roszczenia związane z karami umownymi, itp.,
  • sposoby obrony przed zawartymi w umowach „pułapkami”,
 6. sprawy dotyczące nieruchomości
  • pomoc przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości (analiza stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji przed nabyciem),
  • podział nieruchomości wspólnej (nieruchomości budynkowej, gruntowej, lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
  • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
  • postępowania o ustanowienie służebności (drogi koniecznej, przesyłu, itd.),
  • o wynagrodzenie za posadowione instalacje: kanalizacyjne, wodne, gazowe, słupy, linie, etc.,
  • dotyczące immisji (np. nadmierne zacienienie, hałas czy zapachy pochodzące z innych lokali),
  • umowy deweloperskie (sprawy p
  • ko deweloperom i spółdzielniom mieszkaniowym),
  • eksmisja z nieruchomości,
  • najem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym komunalnych, roszczenia najemców, wstąpienie w stosunek najmu i stwierdzenie stosunku najmu),
 7. sprawy konsumenckie
  • umowy zawierane na odległość bądź poprzez internet (sklepy internetowe, sprzedaż bezpośrednia, itp.),
  • obrona przed nieuczciwymi kontrahentami (umowy, windykacja, itp.),
  • ogłoszenie upadłości osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka)

Reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach z byłymi małżonkami w sprawach dotyczących ich wspólnego majątku;

Doradzamy jak najlepiej pod kątem prawnym dokonać wszelkich rozliczeń majątkowych i jak najszybciej zakończyć wzajemne rozliczenia;

Reprezentujemy klientów przed sądem polubownym oraz przed sądem powszechnym (sądem rejonowym, okręgowy, apelacyjnym) oraz Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących zakończenia wspólnego ustroju majątkowego i podziału majątku wspólnego. Występujemy w sądzie czy przed innymi organami w Państwa imieniu także w innych sprawach dot. majątku wspólnego;

Podpowiadamy co to jest intercyza i jak napisać intercyzę (umowę majątkową małżeńską), aby chroniła Państwa interesy. Wyjaśniamy różnice pomiędzy majątkiem wspólnym małżonków, a ich majątkami osobistymi; Wskazujemy na pułapki, które czyhają na małżonków w czasie, gdy intercyza obowiązuje jak i po jej rozwiązaniu (zmiana ustroju majątkowego małżeńskiego). Doradzamy jak za pomocą intercyzy można zabezpieczyć Państwa prawa majątkowe.
Prawo karne

W ramach współpracy z Kancelarią otrzymujecie Państwo rzetelną analizę sytuacji prawnej oraz możliwych metod obrony. Adwokaci Kancelarii od wielu lat podejmują się skutecznej obrony w różnego rodzaju sprawach karnych. Wysoka jakość pomocy prawnej wsparta korzystaniem z pomocy specjalistów zewnętrznych (lekarze, rzeczoznawcy, prywatni detektywi, specjaliści z zakresu chemii i fizyki, biegli rewidenci) pozwoliła na uzyskanie dla wielu Klientów wyroków uniewinniających czy umarzających postępowanie karne.

Każda sprawa karna jest inna i każda dotyczy bardzo ważnych sfer życia podejrzanego jak i pokrzywdzonego oraz ich rodzin. Zdając sobie sprawę z wyjątkowości tego rodzaju spraw, Kancelaria w pełni angażuje się w prowadzone postępowanie dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Nasza pomoc (obrona) udzielana jest już od pierwszego etapu związanego z zatrzymaniem osoby podejrzanej. Ustalamy strategię działania w taki sposób, aby efekt końcowy był jak najbardziej korzystny dla naszego Klienta. Dbamy o to aby sprawa karna jak najmniej odbiła się na życiu Państwa i Państwa rodziny.

Klientom oferujemy skuteczne metody obrony w postępowaniu karnym:
 • czytelne instrukcje jak zachowywać się w postępowaniu (jak składać zeznania czy wyjaśnienia, kiedy można odmówić zeznań czy wyjaśnień, czy można odmówić odpowiedzi na pytania prokuratora czy Policji, itp.),
 • negocjacje z prokuratorem odnośnie jak najniższej kary w ramach dobrowolnego poddania się karze (instytucja dobrowolnego poddania się karze –art. 335k.p.k.).
Skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata nie polega na trzymaniu się utartych schematów obrony, lecz na umiejętnym wykorzystaniu dostępnych instytucji prawnych aby uzyskać uniewinnienie oskarżonego lub doprowadzić do zasądzenia jak najniższej kary (łagodny wyrok). Dobry obrońca potrafi bowiem skutecznie zastosować przepisy prawa karnego czy procedury karnej, mając do dyspozycji wiele narzędzi prawnych aby zminimalizować karę, nawet gdy oskarżony jest winny popełnienia przestępstwa:
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary (kolokwialnie mówiąc : dostać karę w zawieszeniu),
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • skazanie bez rozprawy – art. 335k.p.k. (w tej instytucji możliwe są negocjacje z prokuratorem odnośnie wymierzenia oskarżonemu jak najniższej kary, możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary, zaś warunkowe zawieszenie wykonania kary stosuje się do kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5),
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.).
W ramach obrony adwokata oskarżony ma zapewnioną pomoc we wszystkich etapach postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze). Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła oferuje w powyższym zakresie:
 • udział obrońcy w rozprawach przed sądem I instancji, sądem II instancji (odwoławczym) i Sądem Najwyższym
 • udział obrońcy w posiedzeniach sądu,
 • obrona w postępowaniach dot. tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych (dozór, zakaz opuszczania kraju, poręczenie)
 • udział adwokata w przesłuchaniach prowadzonych przez organy (Policję czy prokuratora),
 • nadzór adwokata nad toczącym się postępowaniem i ew. stosowne reagowanie na ew. uchybienia organów procesowych,
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym, wniosków,
 • sporządzanie apelacji (oraz innych środków zaskarżenia: zażaleń, kasacji),
 • udzielanie porad,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • uzyskiwanie niezbędnych w postępowaniu ekspertyz (np. prywatna opinia biegłego),
 • udział w negocjacjach (np. z pokrzywdzonym, w sprawie naprawienia szkody czy dobrowolnego poddania się karze).
Reprezentacja osób skazanych. Obrona Państwa praw ma miejsce również po zakończeniu postępowania karnego. W tym zakresie oferujemy pomoc skazanym w następujących postępowaniach o:
 • odroczenie wykonania kary,
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie,
 • zarządzenie wykonania kary,
 • orzeczenie kary zastępczej pozbawienia wolności,
 • zatarcie skazania.
Kancelaria oferuje również pomoc prawną w postępowaniach o:
 • wznowienie postępowania karnego
 • wydanie wyroku łącznego
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
 • odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
 • odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie
 • ułaskawienie.

W zależności od Państwa oczekiwań pomoc adwokata może dotyczyć jedynie konkretnej czynności (np. napisanie pisma, apelacji, porady) lub też może to być kompleksowa pomoc prawna obejmująca całe postępowanie.

Niezależnie jednak od Państwa wyboru, aby obrońca mógł być skuteczny, zalecamy jak najwcześniejszy kontakt z adwokatem celem wypracowania dobrej strategii obrony oskarżonego. Wtedy zwiększają się szanse dla Państwa, aby uzyskać wyrok uniewinniający (dostać uniewinnienie) czy też otrzymać łagodny wymiar kary (łagodny wyrok).

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (reprezentacja pokrzywdzonego). Kancelaria oferuje pomoc adwokata również dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:
 • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego (pomoc w zbieraniu i gromadzeniu dowodów, reprezentacja przed organami postępowania tj. Policją i Prokuratorem,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie jako pełnomocnik powoda cywilnego,
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • występowanie przed sądem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego,
W sytuacji, gdy organy postępowania przygotowawczego odmawiają oskarżenia sprawcy przestępstwa, możliwe jest wniesienie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia. Pokrzywdzony musi skorzystać z pomocy adwokata, ponieważ taki akt oskarżenia winien zgodnie z przepisami zostać sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Jako typowe sprawy, w których oferujemy Państwu pomoc (obronę i reprezentację pokrzywdzonego) można wskazać sprawy o:
 • karalne przerwanie ciąży (art. 152-153k.k.)
 • zabójstwo (art. 148k.k.)
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenie ciała (art. 156-157 k.k.)
 • wypadek komunikacyjny (art. 177 k.k.)
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.)
 • groźby karalne (art. 190k.k.)
 • zgwałcenie (art. 197k.k.)
 • zniesławienie (art. 217k.k.)
 • znieważenie (art. 216k.k.)
 • czynna
 • fałszerstwo dokumentu (art. 270 k.k.)
 • kradzież (art. 278 k.k.)
 • kradzież z włamaniem (art. 279k.k.)
 • rozbój (art. 280k.k.)
 • przywłaszczenie (art. 284 k.k.)
 • oszustwo (art. 286 k.k.)
 • oszustwo komputerowe (art. 287k.k.)
 • zniszczenie rzeczy (art. 288 k.k.)
Nadto bronimy oskarżonych o tzw. przestępstwa narkotykowe, m.in.:
  • handel narkotykami (art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
  • niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa narkotykowego (art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
  • posiadanie narkotyków (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dot. przestępstw gospodarczych oraz tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” (ang. white collar crimes), występując zarówno po stronie oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Są to m.in.:
 • wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192k.k.)
 • nadużycie zaufania – niegospodarność (art. 296 k.k.)
 • łapownictwo menedżerskie (art. 296a k.p.k.)
 • wyłudzenie odszkodowania (art. 298k.k.)
 • pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.)
 • działanie na szkodę spółki (art. 585 § k.s.h.)
Prawo administracyjne

W ramach prowadzonej przez Kancelarię praktyki oferowana jest Państwu również obsługa prawna w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo administracyjnym. Możemy poszczycić się wygranymi sprawami przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sadem Administracyjnym.

Pomagamy Klientom na wszystkich etapach postępowania administracyjnego jak i sądowoadministracyjnego (sprawy przed organami administracji, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Obsługa obejmuje m.in.:
 • przygotowanie dokumentacji o wydanie pozwolenia, decyzji, etc.,
 • opiniowanie poprawności wniosków administracyjnych,
 • odwołania od decyzji organów I instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego i innych),
 • zażalenie na postanowienie wydane przez organ administracyjny,
Jako przykładowe sprawy w których Kancelaria pomaga Klientom wymienić należy:
 • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz proces inwestycyjny,
 • wywłaszczenie nieruchomości (w tym pod drogę publiczną na podstawie decyzji ZRID) oraz uzyskanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • wymeldowanie w trybie administracyjnym (np. byłych najemców lub innych osób nie uprawnionych do zamieszkiwania),
 • odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • odwołanie od decyzji o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • prowadzenie sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
DARMOWE PORADY PRAWNE

Pomoc dla ofiar wypadków drogowych

Pomoc prawna dla najuboższych

Panuje przekonanie, iż tylko osoby majętne mogą pozwolić sobie na usługi prawne jakie świadczy dobry adwokat. Faktycznie zdarza się, szczególnie w Warszawie, że stawki za usługi adwokackie bywają wysokie. Niezależnie jednak od zasobności portfela, każdy chciałby, aby reprezentował go skuteczny adwokat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła uruchomiła usługę: darmowe porady prawne.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do następujących osób:
 • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (samochodowych, kolejowych, itp.) oraz wypadkach w gospodarstwach rolnych,
 • którzy stracili w wypadku osobę najbliższą (żonę, męża, dziecko, partnera),
 • będących w trudnej sytuacji, którzy nie mogą pozwolić sobie na odpłatną pomoc prawną.

Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła pomaga ofiarom wypadków w uzyskaniu należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa bliskich uległ wypadkowi samochodowemu (bądź innemu) mogą przysługiwać mu następujące rodzaje odszkodowań:
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (żony, męża, dziecka, partnera),
 • zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała czy spowodowanie rozstroju zdrowia,
 • ustalenie prawa do renty (na zwiększone potrzeby np. leczenie, wobec utraty możliwości zarobkowania, z tytułu pogorszenia się widoków na przyszłość).

W szczególnych przypadkach możliwe jest wystąpienie do sprawcy lub zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) o wyłożenie z góry odpowiedniej kwoty pieniężnej na koszty leczenia.

Pomoc ofiarom wypadków polega na udzieleniu informacji jakich odszkodowań żądać może osoba poszkodowana, od kogo należy się odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub śmierć osoby najbliższej, weryfikacji czy wypłacone od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie nie jest zaniżone, reprezentowaniu poszkodowanych w kontaktach z ubezpieczycielem (zgłaszanie szkody), prowadzenie spraw o odszkodowanie przeciwko zakładom ubezpieczeń (ubezpieczycielom) lub sprawcom szkód (osobom winnym za wypadek).

Pomimo, iż siedzibą Kancelarii jest Warszawa, oferujemy pomoc osobom poszkodowanym i ich rodzinom z obszaru całego kraju.

Pomoc prawna dla ofiar wypadków (i ich rodzin czy osób najbliższych) jest bezpłatna.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną prosimy o kontakt.

W innych sprawach niż odszkodowania, bezpłatne porady prawne dla osób będących w trudnej sytuacji, którzy nie mogą pozwolić sobie na odpłatną pomoc prawną świadczymy w miarę dostępnych terminów. W celu umówienia się na bezpłatną poradę prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (22) 299-14-12. Zastrzegamy, iż bezpłatne porady prawne są zarezerwowane dla osób, których sytuacja uniemożliwia skorzystanie z pomocy adwokata (oraz osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin). Osoby powołujące się na swoją trudną sytuację mogą zostać poproszone o okazanie dokumentów na jej poświadczenie, aby uzyskać poradę adwokata.