Każdy przedsiębiorca czy spółka – otrzymuje rozwiązanie problemu prawnego dopasowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań – niezależnie czy zwraca się do nas po raz pierwszy, czy też łączy go umowa o współpracy.
Kompleksowa obsługa prawna Kancelarii to następujące korzyści dla Państwa:
 • uniknięcie zawarcia niekorzystnych umów przygotowanych przez kontrahentów i wprowadzenie do nich własnych zapisów,
 • sprawne prowadzenie biznesu, bez konieczności koncentrowania się na zawiłościach systemu prawnego, w którym każdy przedsiębiorca musi sprawnie się poruszać,
 • ominięcie konsekwencji finansowych nowych przepisów czy nowej ich interpretacji z uwagi na profesjonalną znajomość orzecznictwa sądów oraz monitorowanie zmian w prawie,
 • zabezpieczanie przed koniecznością wytaczania długotrwałych procesów,
 • efektywne prowadzenie Państwa spraw w sądach,
 • znaczna oszczędność Państwa czasu i środków finansowych poprzez sprawne rozwiązanie zaistniałych lub zapobieganie pojawiającym się problemom prawnym.

Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, której siedzibą jest m.st. Warszawa prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców: Spółek (z o.o. i akcyjnych), spółek cywilnych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz innych podmiotów prawa. Pozostałe usługi to: obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, obsługa prawna deweloperów.

Reprezentujemy Klientów w sądach w sprawach gospodarczych, przed sądami polubownymi i arbitrażowymi

Do najczęstszych usług w postępowaniu gospodarczym należą:
 • pozew w postępowaniu nakazowym,
 • windykacja należności,
 • negocjacje z kontrahentami,
 • odszkodowanie za niewykonanie umowy (zasądzenie kar umownych, odszkodowanie za nienależyte wywiązanie się z umowy),
PROBLEMY Z DŁUŻNIKIEM

Windykacja należności

Zdajemy sobie sprawę z wagi problemu jaki w każdej firmie mogą tworzyć zatory płatnicze Odzyskiwanie długów windykacja należności

Celem uniknięcia w przyszłości konieczności skutecznej windykacji należności proponujemy Państwu Program Zabezpieczenia Należności, na który składają się:
 • wprowadzenie bezpiecznych procedur sprzedaży i zawierania umów (umowy zabezpieczające przed długami i nieuczciwymi kontrahentami, procedury sprawdzenia kontrahenta),
 • zastosowanie zabezpieczeń spłaty należności,
 • działania prewencyjne i dyscyplinujące dłużników do zapłaty zobowiązań (monitoring płatności),
 • audyt prawny i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • wezwania do zapłaty i monity prawne,
 • windykacja przedsądowa.

Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu jak najszybszego odzyskania zapłaty, bez konieczności wikłania się w długotrwałe spory sądowe oraz wyeliminowanie dłużnikowi możliwość przedłużania ewentualnych postępowań.

Aby prowadzone działania windykacyjne były efektywne, współpracujemy z kancelarią komorniczą oraz firmą detektywistyczną.

W przypadku, gdy dłużnik nie chce zapłacić dobrowolnie (odmawia zapłaty bądź nie uznaje długu) wdrażamy stosowne postępowania prawne celem przymusowej spłaty należności na które składają się:
 • zawarcie z dłużnikiem porozumienia o spłacie długu i poddaniu się egzekucji (uznanie długu, zmiana właściwości sądu, ustanowienie zabezpieczenia spłaty długu),
 • kompleksowe prowadzenie postępowań o zapłatę (postępowanie gospodarcze, pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – tzw. e-sąd),
 • efektywne monitowanie dłużnika celem szybkiego spłaty długu,
 • ustalanie składu majątku dłużnika i wdrożenie postępowania egzekucyjnego,
 • nadzór nad komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym.

Na każdym etapie postępowania podstawowym celem jest szybkie odzyskanie pieniędzy dla Państwa, dlatego też jesteśmy w stałym kontakcie z dłużnikiem, motywując go do spłaty. W granicach obowiązujących prawem wszystkie koszty postępowania windykacyjnego ponosi dłużnik.
BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Prawo korporacyjne

O konieczności stałego dostępu do dobrego prawnika w codziennej działalności gospodarczej nie trzeba nikogo przekonywać.

Obsługa prawna firm i spółek obejmuje:
 • opracowanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in.:
  • regulamin pracy zarządu,
  • regulamin pracy rady nadzorczej,
  • uchwały zarządu, uchwały rady nadzorczej,
  • protokoły (protokół zwyczajnego/ nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej),
  • umowy cywilnoprawne o zarządzanie spółką kontrakty menadżerskie,
  • dokumentacja niezbędna przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • dostosowanie istniejących aktów korporacyjnych do bieżących potrzeb,
 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółki (due diligence),
 • analiza prawna dokumentacji spółki –tj.: umowa spółki, zawierane umowy, wzorce umów, regulaminy organów wewnętrznych spółki, regulaminy pracy, itp.
 • tworzenie umów handlowych,
  • umowy z dostawcami,
  • umowy z klientami,
  • umowy „wewnętrzne” ze współpracownikami,
  • wzorce umów, regulaminów, ogólnych warunków umów,
  • regulaminy sklepów internetowych,
  • regulaminy stron internetowych,
 • obsługa prawna posiedzeń zarządu,
 • obsługa prawna zgromadzenia wspólników,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej Klienta,
 • prowadzenie spraw sądowych – zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny) oraz przed Sądem Najwyższym,
  • sprawy gospodarcze,
  • sprawy pracownicze,
  • sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne (w tym przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego i postępowań administracyjnych:
  • występowanie w imieniu Klienta przed organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego,
  • nadzór prawny nad prowadzonymi postępowaniami o pozwolenia, zezwolenia, koncesje, kary administracyjne, itp.
 • kompleksowe doradztwo dot. rozwiązywania i likwidacji przedsiębiorstw
  • wybór najlepszej formy zakończenia działalności gospodarczej,
  • postępowanie upadłościowe (upadłość likwidacyjna, upadłość układowa),
  • postępowanie likwidacyjne,
  • łączenie i podział spółek,
UMOWY HANDLOWE

Prawo kontraktów

Wszechstronne doświadczenie biznesowe oraz procesowe prawników Kancelarii pozwala na przygotowanie czy też dopasowanie umów do Państwa oczekiwań i potrzeb. Z uwagi na wcześniejsze sprawy czy też linię orzecznictwa sądowego potrafimy przewidzieć jak dana umowa będzie funkcjonować w praktyce czy też jak jej zapisy będą interpretowane przez sąd.

Zakres obsługi prawnej:
 • przygotowywanie umów handlowych
 • udział w negocjacjach
 • ocena ryzyka w ramach każdej umowy handlowej (umów jednorazowych jak i stałych umów o współpracy)
 • przygotowywanie ogólnych warunków umów (regulaminy serwisów, sklepów internetowych, informacje dla konsumentów, itp.)
Umowy wysoko – wyspecjalizowane:
 • umowa najmu lokalu w obiekcie wielkopowierzchniowym (centrum handlowym),
 • umowa deweloperska,
 • umowa najmu powierzchni reklamowej (elewacji budynku),
 • umowa wdrożenia systemu informatycznego,
 • umowa o świadczenie usług medycznych,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa o roboty budowlane,
Inne umowy:
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa agencyjna,
 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa leasingu,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę,
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o współpracy,
 • umowa o zakazie konkurencji.
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa przewozu,
 • umowa składu,
 • umowa spedycji,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zastawu,
 • umowa zlecenia,
SPORY SĄDOWE

Spory sądowe i arbitrażowe

Kancelaria Ochotnicki i Czuła specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych przed sądami powszechnymi jak również polubownymi.

Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala na realną ocenę ryzyka podejmowania danego postępowania sądowego oraz obranie najlepszej taktyki w jego prowadzeniu.

Doświadczenie procesowe Kancelarii obejmuje:
 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy spółek (m.in.: postępowanie upadłościowe, likwidacja spółki, zaskarżanie uchwał, odpowiedzialność członków zarządu, sprawy o wyłączenie wspólnika),
 • windykacja należności,
 • sprawy dotyczące nieruchomości (m.in.: zniesienie współwłasności, immisje, wywłaszczenie, najem, podział nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności),
 • spory dot. najmu w centrach handlowych,
 • odszkodowania (niewykonanie umowy, kary umowne, czyny niedozwolone),
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń (spory z ubezpieczycielami z tytułu niewypłaconych lub zaniżonych odszkodowań),
 • sprawy dot. prawa medycznego (błędy lekarskie, spory z NFZ o wypłatę świadczeń),
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • postępowanie karne (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego),
 • postępowania administracyjne wszystkich szczebli.

Występujemy przed sądami powszechnymi: cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi oraz polubownymi w tym przed największym polskim Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Reprezentujemy klientów przed wszystkimi instancjami sądowymi (w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz w postępowaniu egzekucyjnym.
SZKOLENIA

Szkolenia organizowane przez Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła są skuteczną metodą na obniżenie kosztów działalności. Zapewniają zgodność działań firmy z wymogami prawa, jak również pozwalają na uniknięcie problemów związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa czy działu.

Przykładowe szkolenia zrealizowane przez Kancelarię:
 • szkolenie dla działu sprzedaży wdrażające program zabezpieczenia i windykacji wierzytelności,
 • szkolenie z zakresu prawa medycznego dla personelu medycznego placówki medycznej,
 • szkolenie dla zarządców nieruchomości,
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • szkolenie dot. wystawiania bankowych tytułów wykonawczych,
 • szkolenie z zakresu prawa farmaceutycznego
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Rejestracja spółek

Pomoc adwokata obejmuje następujące usługi prawne:
 • dobór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie spraw przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • sporządzanie umów spółek (z o.o., akcyjnych, partnerskich, komandytowych i innych),
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym,
 • wypełnianie formularzy KRS,
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych (wzór uchwały Zarządu, wzór uchwały Zgromadzenia Wspólników, itp.),

Trzeba mieć na względzie, iż dobrze przygotowany wzór umowy spółki pozwoli na jej bezproblemowe działanie. Znając z praktyki problemy występujące między wspólnikami, doradzamy jak zawrzeć umowę spółki z o.o. czy spółki akcyjnej (oraz pozostałych spółek) aby chronić interesy Klienta. Tylko dobrzy specjaliści od spółek potrafią tak skonstruować umowę, by była dopasowana do potrzeb wspólników i zabezpieczała ich prawa. Wydawało by się, iż gotowe i tanie wzory umów spółek są najlepszym rozwiązaniem, lecz praktyka dowodzi czego innego. Nie uwzględniają one realiów Klienta i ich stosowanie okazuje się drogie. Często wymagana jest zmiana umowy spółki, która podwyższa koszty oraz powoduje niepotrzebne zaangażowanie wspólników czy organów spółek. Tanie wzory umów spółek to wzory sporządzone przez specjalistów od spółek dopasowane do konkretnych potrzeb i okoliczności – nie wymagają one bowiem późniejszych zmian.
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Obsługa prawna wspólnot

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na kompleksową i profesjonalną obsługę prawną, spowodowało przygotowanie specjalnej oferty skierowanej do Wspólnot Mieszkaniowych obejmującej wszelkie dziedziny ich działalności. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych w zakres której wchodzi:
 • porad prawnych i opinii w zakresie bieżącej działalności
 • umów zawieranych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:
  • o ochronę nieruchomości, powierzchni wspólnych i lokali,
  • ubezpieczenia budynku i powierzchni wspólnych,
  • o dostawę mediów,
  • o wykonywanie usług (budowlanych, konserwatorskich i innych),
  • o wykonywanie usług sprzątania,
 • przygotowania i opiniowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, zarządu wspólnoty, oraz innych aktów wewnętrznych,
 • prowadzenia wszelkich spraw sądowych oraz admininistracyjnych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej bądź Spółdzielni,
 • windykacja należności obejmująca:
  • monitoring należności, w tym stosowanie pieczęci prewencyjnej oraz informacji o zabezpieczeniu wierzytelności przez kancelarię,
  • wezwanie do zapłaty i windykacja przedsądowa,
  • prowadzenie postępowania o zapłatę przed sądem,
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz wsparcie dla kancelarii komorniczej,
 • rozwiązywanie problemów z „kłopotliwymi lokatorami” takimi jak: sklepy, restauracje, inne podmioty niewłaściwie korzystające ze swoich lokali,
 • immisje
 • wady budynku
PRAWO MEDYCZNE I PODMIOTY LECZNICZE

Obsługa prawna d. ZOZ- ów, przychodni, gabinetów lekarskich i aptek

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego. Kompleksowo doradzamy w sprawach związanych z działalnością publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich). Zajmujemy się formułowaniem i negocjowaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umów z dostawcami usług i towarów dla podmiotów leczniczych. Wspieramy naszych Klientów w sprawach związanych z zatrudnieniem personelu medycznego. Pomagamy uniknąć odpowiedzialności cywilnej czy karnej przez lekarzy, pielęgniarki i położne.

Obecnie obserwowana jest tendencja do zasądzania znacznych kwot z tytułu tzw. błędów medycznych. Doradzamy jak zminimalizować ryzyko obciążenia podmiotu leczniczego tego rodzaju kosztami.

Kancelaria posiada również olbrzymie doświadczenie w procesach sądowych związanych z błędami medycznymi. Zlecając nam sprawę macie Państwo pewność, że zajmiemy się nią starannie, wybierając najlepszą drogę postępowania i odpowiednie argumenty. W tego rodzaju sprawach współpracujemy z lekarzami o stosownej do potrzeb specjalizacji, dbających aby kwestie medyczne były odpowiednio opracowane.

Prowadzimy ponadto szkolenia z zakresu prawa medycznego i praw pacjenta dla podmiotów leczniczych.

Nasza pomoc w zakresie prawa medycznego to m.in.:
 • kompleksowa obsługa prawna szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich
 • rejestracja działalności leczniczej i zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych
 • przygotowanie i analiza umów z zakresu prawa medycznego, w tym umów kontraktowych dla osób wykonujących zawód medyczny
 • doradztwo prawne dla lekarzy, pielęgniarek i położnych
 • procesy medyczne w ramach postępowania cywilnego, karnego i dyscyplinarnego
 • umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym dochodzenie roszczeń za nadwykonania (świadczenia nagłe)
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski (medyczny), w tym za zakażenie szpitalne
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci członka rodziny
 • prawa pacjenta
 • prawo farmaceutyczne